NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY 2013

09.03.2013 10:49

Svaz endura AČR

 

 

NÁRODNÍ  SPORTOVNÍ ŘÁDY  CROSS  COUNTRY

 

 

 

 

PŘÍLOHA N 080

 

 

VERZE  2013

 

 

 

N 080.1           Všeobecně ……………………………………………………………………….  3

N 080.2           Trať ……………………………………………………………………………… 3

N 080.2.1        Bezpečnostní zóna ……………………………………………………………..... 3

N 080.3           Zveřejnění zvláštních ustanovení (ZU) ………………………………………….  3

N 080.4           Přihlášky …………………………………………………………………………  4

N 080.5           Dohled …………………………………………………………………………..  4
N 080.6           Ceny …………………………………………………………………………….   4
N 080.7           Výpočet výsledků ………………………………………………..……….            ……    4
N 080.7.1        Způsob výpočtu výsledků ………………………………………………..……...   4

N 080.7.2        Výsledky jednotlivých dnů podniku…………………….…………………….     5

N 080.7.3        Vyhlášení pořadatelem soutěže …………………………………………………   5

N 080.7.4        Předčasné zastavení podniku - klasifikace a výsledky …………………………..  5

N 080.8           Účast jezdců ……………………………………………………………………..  6

N 080.8.1        Povinný postup  ..…………………………………………………………..          6

N 080.9           Přejímka …………………………………………………………………………  6

N 080.10         Vklady ………………………………………………………………………….   7

N 080.11         Použití motocyklu a čtyřkolek ……………………………………………………            7

N 080.11.1      Startovní tabulky ………………………………………………………………..   7

N 080.12         Třídy …………………………………………………………………………….   7

N 080.12.1      Třídy MMČR čtyřkolek  ………………………………………………………..   7

N 080.12.2                 Třídy PČR  motocyklů ………………………………………………………….   8

N 080.12.3      Třídy PČR  čtyřkolek…………………………………………………………….  8

N 080.12.4      Třída Přebor „C“…………………………………………………………………  8

N 080.12.5           Volný závod motocyklů    ……………………………………………………….  8

N 080.12.6      Minimální věk jezdce ……………………………………………………………  8

N 080.13         Pořadí na startu a start…………………………………………………………….            8

N 080.13.1      Pořadí na startu …………………………………………………………………... 8

N 080.13.2      Start ……………………………………………………………………………… 9

 

N 080.14         Servisní zóna …………………………………………………………………….  9

N 080.14.1      Vjezd do servisní zóny ………………………………………………………….   9

N 080.14.2      Vstup do servisní zóny ………………………………………………………….   9

N 080.14.3      Jízda v servisní zóně ……………………………………………………………   9

N 080.14.4      Servis a tankování ………………………………………………………………  10
N 080.15         Cizí pomoc ……………………………………………………………………...  10
N 080.16         Průběh závodu ………………………………………………………………….   10

N 080.16.1      Průjezdní kontrola ………………………………………………………………   10

N 080.17         Oficiální signalizace a tratoví komisaři………………………………………..     10
N 080.18         Protesty ………………………………………………………………………….  11
N 080.19         Cíl – konec závodu …………………………………………………………….    11

N 080.20         Ostatní ustanovení ……………………………………………………………..    11

 

 

 

 

 

POUŽITÉ ZKRATKY:

 

 

FIM                Mezinárodní motocyklová federace

UEM              Evropská motocyklová unie

AČR               Autoklub České republiky

FMS AČR     Federace motocyklového sportu AČR

VV                  Výkonný výbor

SE AČR         Svaz endura AČR

SMS endura Středisko motocyklového sportu endura

FMN               Národní motocyklová federace - člen FIM

NSŘ                Národní sportovní řády

MČR              Mistrovství České republiky

PČR               Přebor České republiky

ZU                  Zvláštní ustanovení

VSŘ               Všeobecný sportovní řád

ŘŽP               Řád životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

Počínaje rokem 2013 platí pro motocyklový sport Cross country  v České republice Národní sportovní řády FMS SE AČR – verze 2013.

Tímto vydáním se ruší platnost dosud vydaných sportovních řádů pro soutěže Cross country.

 

 

 

 

N 080         PROVÁDĚCÍ POKYNY PRO PODNIKY CROSS COUNTRY

                                                                        

N 080.1      VŠEOBECNĚ

 

FMS AČR, prostřednictvím VV SE AČR, vypisuje Mezinárodní mistrovství ČR jednotlivců, Přebor ČR a Přebor „C“ jednotlivců, MMČR a PČR čtyřkolek které jsou vypsány v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR. Jezdcům MMČR, PČR a Přeboru „C“ je ponechána možnost startovat kterýkoli jeden den podniku (vklad za jeden den).

Závody jsou vypsány pro motocykly kategorie I, skupina A1, a čtyřkolky kategorie II. skupiny G a H. Každá kategorie startuje odděleně jako samostatný podnik. Dále pro motocykly kategorie III. skupiny J, tato kategorie může startovat pouze společně s třídou, která je vypsána bez rozdílu objemu motoru.        Smyslem závodu je projet co nejvyšší počet kol v daném čase závodu. V případě rovnosti počtu odjetých kol rozhoduje rozdíl nižšího dosaženého času.

Uzavřené   parkoviště   SE   při   cross COUNTRY NEZŘIZUJE.

 

N 080.2      TRAŤ

 

Trať je okruh v terénu o doporučené délce odpovídající minimálně 5 minutám jízdy v jednom kole. Trať bude vyznačena páskou (textilní páska je přísně zakázána!!!), šipkami či brankami. Musí však být vždy vyznačena tak, aby nedošlo k pochybnostem. Servisní zóna musí být umístěna co nejblíže za stanovištěm časové kontroly.

Trénink je zakázán, jezdci mohou provést pěší prohlídku trati bez použití jakéhokoliv dopravního prostředku. Trestem za projetí trati na jakémkoliv dopravním prostředku před startem závodu je vyloučení. 

Předseda Jury s ředitelem soutěže má za povinnost provést kontrolu tratě a provést o kontrole zápis.

V protokolu musí být též poznamenáno zdravotnické a pořadatelské zabezpečení.  

Pro podniky motocyklů ,PČR a Přebor „C“ je doba denního závodu Cross-country jedna rozjížďka v délce 90 – 130 min.

Pro čtyřkolky MČR a PČR je doba denního závodu Cross-country jedna denní rozjížďka v délce 70-120 min   Pro  třídu PČR Junior I a II,  20 – 30min. Pro třídu PČR Žen 25-40 min

 

N 080.2.1 BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA

 

V místech kde hrozí vyjetí motocyklů jezdců z trati nebo na divácky atraktivních místech bude vytýčeno bezpečnostní pásmo v potřebném rozsahu, min. však 1 m od hranice (okrajů) trati. Bezpečnostní pásma schvaluje předseda Jury a ředitel závodu.

 
N 080.3 ZVEŘEJNĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ ( ZU )

 

Zvláštní ustanovení musí být v souladu  s těmito řády a Všeobecným sportovním řádem FMS AČR. Musí obsahovat všechny doplňky a podrobnosti o příslušném podniku včetně časového harmonogramu. V žádném případě nesmí měnit předpisy FMS AČR. 

ZU musí být vypracováno podle vzoru FMS AČR pro daný rok a disciplínu. ZU musí obsahovat přesnou adresu pořadatele a další náležitosti dle vzoru.
ZU musí být zasláno ke schválení na sekretariát FMS AČR nejpozději 2 měsíce před datem konání 1. dne podniku. Schválená ZU, pokud jsou splněny všechny náležitosti, zašle sekretariát FNS AČR pořadateli zpět nejpozději 1 měsíc před datem pořádání. ZU budou zveřejněna na webu AČR. Všem delegovaným činovníkům musí být kopie ZU zaslány pořadatelem nejpozději 2 týdny před konáním podniku.   

 

N 080.4      PŘIHLÁŠKY

 

Přijímání přihlášek pro podnik zapsaný do kalendáře FMS AČR může být zahájeno nejdříve s uveřejněním kalendáře v Ročence FMS AČR pro daný rok. Musí být zahájeno nejpozději 2 měsíce před konáním podniku. Uzávěrka přihlášek musí být uvedena v ZU a stanovena nejpozději v termínu 14 dní před datem konání podniku. Rozhodující pro určení podání přihlášky je podací datum. Přihlášky je možno podat klasickou poštou, nebo e-mailem na adresu uvedenou v soutěžním systému pro daný rok.

V případě překročení počtu přihlášených účastníků přes maximální počet stanovený v ZU může pořadatel odmítnout přijetí přihlášky jezdců, kteří zaslali svoji přihlášku po dosažení maximálního přípustného počtu jezdců. Odmítnutým jezdcům je pořadatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit doporučeným dopisem nebo e-mailem na adresu jezdce, uvedenou v přihlášce na podnik. Jezdec, který se domnívá, že jeho přihláška byla odmítnuta neprávem a který se tím cítí poškozen, se může obrátit s podnětem na předsedu Jury dané soutěže neprodleně po odmítnutí.

 

 
N 080.5 DOHLED

 

Dodržování sportovních řádů a ZU během závodu je plně v pravomoci Jury. Na podniky schválené v kalendáři Svazu endura AČR řízené systémem Jury bude delegován pro podniky Gross country min jeden člen Jury. Členem Jury je dále ředitel soutěže a hlavní technik. Předsedou Jury je vždy člen delegovaný VV SE  AČR. V případě hlasování Jury o rozhodujících záležitostech je při rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy Jury.

Je li projednáván protest či přestupek jezdce, má „soutěžící“ právo požádat předsedu Jury o účast při projednávání tohoto přestupku. Předseda Jury má právo určit, v jaké fázi projednávání přestupku se bude soutěžící tohoto jednání účastnit.

 
 
N 080.6 CENY

 

Jezdci, kteří se v konečném pořadí umístí na prvních třech místech, obdrží od pořadatele poháry, případně jiné věcné ceny trvalé hodnoty a to ve všech vypsaných třídách. U kategorií které se jedou oba dny, může pořadatel pohár případně jiné věcné ceny trvalé hodnoty předat pouze za souhrnné umístění z obou dnů dle čl . N 080.7.1 a N 080.7.2     

Na konci celoročního seriálu soutěží Cross  country VV SE AČR vyhlásí pořadí a předá poháry prvním třem jezdcům v jednotlivých třídách MMČR, PČR a  Přeboru „C“ v rámci vyhlášení výsledků celé sezóny Gross country.

 
N 080.7      VÝPOČET VÝSLEDKŮ
 
N 080.7.1 Způsob výpočtu výsledků

Pro seriál Mezinárodního mistrovství ČR, Přeboru ČR a Přeboru „C“ je každý den závodu hodnocen jako samostatný podnik a každá jízda je samostatně bodována.

Pořadí jezdců v rámci seriálu  MMČR, PČR a Přeboru „C“ je určeno součtem dosažených bodů podle čl. N 080.7.2 Jezdec, který za celý seriál dosáhne největšího počtu bodů, se stává „Mezinárodním mistrem ČR“ podle ustanovení článku VSŘ N 30. 4., „Přeborníkem ČR“ či „Vítězem Přeboru C“. V případě rovnosti bodů je určen vítěz podle většího počtu dosažených lepších umístění v seriálu, v případě rovnosti jednotlivých umístění rozhodne lepší umístění v posledním, předposledním, před předposledním ..... dnu seriálu MMČR nebo PČR nebo Přebor „C“.

 

 

 

 

N 080.7.2 Výsledky jednotlivých dnů podniku

Bodování v jednotlivých třídách MMČR dle čl. N 30.3.1 VSŘ a PČR a Přebor „C“ dle tohoto článku.

 

 • Jezdci MMČR, kteří dokončili klasifikaci v každé jízdě a třídě obdrží na konci každého dne závodu body podle následující tabulky. Tyto body obdrží z každé rozjížďky.
 • Jezdci PČR, kteří dokončili klasifikaci v každé jízdě a třídě obdrží na konci každého dne závodu body podle následující tabulky s tím, že počínaje 21. místem každý jezdec obdrží jeden bod.
 • Jezdci MMČR, PČR čtyřkolek kteří dokončili klasifikaci v každé jízdě a třídě obdrží na konci každého dne závodu body podle následující tabulky

 

 

Umístění

Body

Umístění

Body

1.

25

11.

10

2.

22

12.

9

3.

20

13.

8

4.

18

14.

7

5.

16

15.

6

6.

15

16.

5

7.

14

17. 

4

8.

13

18.

3

9.

12

19.

2

10

11

20.

1

 

 

Body obdrží jezdci MMČR v jednotlivých třídách za předpokladu, že se v jednotlivých třídách zúčastní min. 5 startujících a žádné body, bude-li počet startujících menší než 5. Jezdec, který příslušnou denní soutěž nedokončil, je ve výsledcích označen "R". Jezdec, který byl vyloučen, je ve výsledcích označen "D".

 

 

N 080.7.3 Vyhlášení pořadatelem soutěže:

Pořadatel v MMČR, PČR a Přeboru „C“ vyhlašuje celkové pořadí za každý den. Toto pravidlo platí pro jednotlivé třídy i pro absolutní pořadí. U kategorií které se jedou oba dny, může pořadatel pohár případně jiné věcné ceny trvalé hodnoty předat pouze za souhrnné umístění z obou dnů dle čl . N 080.7.1. a  . N 080.7.2.     

 

 

N 080.7.4   Předčasné zastavení podniku - klasifikace a výsledky

Jestliže ředitel podniku zastaví předčasně závod dříve  než většina jezdců absolvovala nejméně polovinu časového limitu může být tento restartován Pokud však nebude závod restartován, bude prohlášen za zrušený. Je-li podnik zastaven poté co většina jezdců absolvovala více než polovinu časového limitu bude závod platný a budou přiděleny body  dle čl . N 080.7.2. . Při restartu může být zkrácen časový limit rozjížďky, rozjížďka  nesmí být kratší než polovina časového limitu uvedeného v ZU.   

 

 

 

N 080.8      ÚČAST JEZDCŮ

 

Přeboru ČR motocyklů se mohou zúčastnit jezdci licence "B" a “M“. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro spolu se souhlasem se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci FMS AČR s licencí jiných sportovních disciplin "A" a jezdci motokrosu s licencí "B". 

 

Přeboru „C“ se mohou zúčastnit pouze jezdci s licencí „C“ pro enduro a motokros.

 

Mezinárodního mistrovství ČR  čtyřkolek se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, UEM nebo "A" a národní licence "A". a “M” pro enduro a motokros. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro nebo cross country a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací.

 

Přeboru ČR  čtyřkolek se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence UEM, , “B” a národní licence "B"a „C“.  pro enduro a motokros. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací.

 

 

Třída  „OPEN“  motocyklů se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, UEM nebo "A" a národní licence "A". Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci s licencí vydanou FMS AČR pro motokros "A". !!! Třída OPEN se koná, pokud jí pořadatel vypíše, jako volný podnik !!!

 

 

N 080.8.1  Povinný postup

Povinný postup z PČR do MMČR. Vítěz třídy PČR- QUAD1,QUAD2,ATV1 a ATV2 z výsledků předchozí sezony, musí přestoupit do MMČR . Pokud jezdec na, kterého se vztahuje povinnost přestoupit do MMČR takto neučiní, nemůže startovat ani v PČR po dobu jednoho roku. Start mu nebude v tomto případě umožněn ani s jinou licencí.

Pouze jezdci, kteří se neumístí do 5 místa jednotlivých tříd v MMČR CC  si můžou  v následujícím roce požádat o licenci B.

!! Toto ustanovení je platné již pro rok 2013 z výsledků z roku 2012 !! Jezdci PČR motocyklů povinný postup nemají !!
 
 
N 080.9 PŘEJÍMKA

 

Každý jezdec musí před startem absolvovat formální a technickou přejímku. Ke kontrole předkládá:

1. vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku do závodu

2. licenci jezdce

3. průkaz totožnosti

4. vyplněnou technickou kartu

Každý jezdec musí před startem absolvovat technickou přejímku s motocyklem, s kterým se hodlá zúčastnit závodu a s ochrannou přilbou či přilbami. Při technické přejímce je označen rám stroje. Techničtí komisaři označí samolepkou i ochrannou přilbu.

V průběhu závodu nebo po jeho skončení při výjezdu z depa může být prováděna technická kontrola značení motocyklů a používání převzatých ochranných přileb a nutného vybavení.

Jezdci ve věku do 15 let musí používat následující ochranné pomůcky:

Homologovaná přilba odpovídající velikosti

Ochranné brýle

Chrániče trupu (hrudi, ramen, zad a horní části paží)

Bederní pás

Chrániče bérců a kolen

Chrániče loktu

Dres s dlouhým rukávem

Dlouhé kalhoty

Jezdecké boty

Jezdecké rukavice

Tyto ochranné pomůcky musí být odpovídající velikosti a budou kontrolovány při technické přejímce motocyklu, eventuálně namátkově těsně před startem nebo během závodu.

 

 

N 080.10    VKLADY

 

Tabulka maximálních plateb jezdců na MMČR, PČR a Přeboru  „C“:

 

 

2 dny

1.den

 

1000,-

 

600,-

 

 

 

Pořadatel musí výši vkladu uvést v ZU.

 

N 080.11    POUŽITÍ MOTOCYKLU A ČTYŘKOLEK

 

Motocykly pro Cross-country mohou být typu enduro nebo motokros. Taktéž pneumatiky mohou být enduro nebo motokros. Motocykly enduro nemusí splňovat požadavky pro soutěže Enduro ( tzn. přední a zadní světlo, tachometr, houkačka atd. podle cl. N 060.15 ). Čtyřkolky musí odpovídat technickým předpisům FMS AČR

 

N 080.11.1   Startovní tabulky 

Motocykly musí mít jednu přední a dvě boční číslové tabulky. Čtyřkolky musí mít minimálně přední a zadní číslovou tabulku. Tabulky musí odpovídat technickým předpisům FMS AČR. Barvy podkladu a čísel mohu být libovolná, ale musí být ve shodě s některou schválenou kombinaci barev pro enduro či motokros.

 

N 080.12    TŘÍDY

V závodu Cross country se mohou zúčastnit motocykly kategorie 1, skupiny A1 a čtyřkolky kategorie II. skupiny G a H Dále pro motocykly kategorie III. skupiny J, tato kategorie může startovat pouze společně s třídou která je vypsána bez rozdílu objemu motoru.

Jezdec může startovat a bodovat na daném dni pouze v jedné přihlášené třídě.

 

N 080.12.1 Třídy MMČR čtyřkolek:    

Objemové třídy čtyřkolek a věková hranice

QUAD                                                      od 14 let                175 - 250 ccm 2T, 250 - 450 ccm 4T 

                                                                  od 15 let                175 – 660 ccm 2T, 250 – 800 ccm 4T

ATV                                                          od 18 let                TR 4x4  bez rozdílu objemu

                                                                 

 

N 080.12.2      Třídy PČR motocyklů

Objemové  třídy motocyklů a věková hranice

 • 80 ccm                                                   od  9 let                50 - 85 ccm 2T a 75 - 175 ccm 4T
 • ENDURO 1                                          od 14 let             100 - 144 ccm2T a 175 - 250 ccm 4T
 • ENDURO 2                                          od 15 let             175 - 250 ccm 2T a 290 - 450 ccm 4T
 • ENDURO 3                                          od 16 let             290 - 500 ccm 2T a 475 - 650 ccm 4T
 • VETERAN 1 (nad 40 let do 50 let bez rozdílu objemu motocyklu)
 • VETERAN 2 (nad 50 let bez rozdílu objemu motocyklu)
 • ŽENY    Třída se jede bez rozdílu  objemu  platí však věkové limity uvedení v tomto článku 

 

N 080.12.3 Třídy PČR čtyřkolek

Objemové třídy čtyřkolek a věková hranice

QUAD JUNIOR I                                    7 - 12 let                do 125 ccm

QUAD JUNIOR II                                   10 - 14 let              do 200 ccm 2T a do 300 ccm 4T

QUAD I                                                    od 14 let                175 - 250 ccm 2T, 250 - 400 ccm 4T  QUAD II    od 15 let                                                              175 – 660 ccm 2T, 250 – 800 ccm 4T ATV      od 18 let         TR 4x4  bez rozdílu objemu

QUAD ŽENY           Třída se jede bez rozdílu  objemu QUAD a ATV ,

                                 platí však věkové limity uvedení v tomto článku  .                                           

                                                                                                

Jezdec může startovat a bodovat v daném dni podniku pouze v jedné přihlášené třídě.

 

 

N 080.12.4   Třída Přebor „C“

Ve třídě  Přeboru „C“ se zúčastní jezdci bez rozdílu objemu motoru motocyklu Pro jezdce Přeboru „C“ platí věkové limity shodné s PČR

 

N 080.12.5      „Volný závod“ motocyklů třída „OPEN“  

bez rozdílu objemu motocyklu.  

Objemové třídy motocyklů a věková hranice

 • E 1                                                       od 14 let              100 - 144   2T a  175 - 250 ccm 4T
 •  E 2                                                       od 15 let              175 - 250 2T a  290 - 450 ccm  4T
 •  E 3                                                       od 16 let              290 - 500 2T  a  475 -  650 ccm 4T

Startuje společně s PČR . O zařazení do startovního roštu  rozhodne ředitel..

 

 

N 080.12.6  Minimální a maximální věk jezdce

Dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození.

Pro určení horní hranice věku jezdce je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku. Limit pro maximální věk je konec kalendářního roku. 

 

N 080.13 POŘADÍ NA STARTU  A START
 
 
N 080.13.1 Pořadí na startu                

Startovní rovinka je min. 30 m dlouhá. 10 minut ( upřesněno v ZU ) před startem je startující jezdec s motocyklem k dispozici startérovi v určeném předstartovním prostoru.

Pozdní příchod do předstartovního prostoru znamená zařazení jezdce na konec startovního pořadí. Po pokynu startéra k zahřátí motoru motocyklu nebude již žádnému zpožděnému jezdci umožněn přístup do startovního prostoru a odstartovat.

Startující jezdci třídy MMČR budou seřazeni na startovní čáru podle průběžného pořadí v jednotlivých třídách po posledním podniku (v případě prvního podniku - vzestupně podle platné nominace vydané VV SE FMS ACR

PČR a Přebor „C“ budou seřazeni na startovní čáru podle průběžného pořadí po posledním podniku (v případě prvního podniku - vzestupně podle platné nominace vydané VV SE FMS ACR) s tím, že na startovní čáru budou vyvoláváni. Jezdci budou na start řazeni podle tříd v pořadí E1, E2, E3, , Veterán 1,Veterán 2,  Přebor „C“, Ženy ,80 ccm, se na prvním podniku seřadí v tomto pořadí. Na dalších podnicích se třídy E1 ,E2,a E3 chronologicky střídají.

Jezdci, PČR a Přebor „C“ mohou startovat samostatně nebo po vlnách dle časového harmonogramu a s ohledem na propustnost tratě. Ve ZU  nebo v prováděcích ustanoveních bude uveden časový harmonogram jednotlivých jízd. Zaváděcí kolo se neprovádí.

Ředitel může rozhodnout z důvodu bezpečnosti o provedení zaváděcího kola pro třídy  „Moto 80“, „QUAD Junior I a II“ a QUAD ŽENY.

PČR „QUAD ŽENY“ Jede závod samostatně nebo společně s QUAD Junior I a II.

 

N 080.13.2 Start

Na startu jsou jezdci seřazeni na startovní čáře, která je kolmo k trati, podle výše uvedeného startovního pořádí. Jezdci sedí na motocyklu. Jezdci čtyřkolek, po pokynu startéra k ukončení zahřátí motoru, vyjmou výtrhovou pojistku a zdvihnou ji nad hlavu, po odmávnutí pojistku zasunou a poté odstartují. Jezdci JUNIOR I , II a ŽENY startují s pojistkou zapojenou.  Start je prováděn s motorem v klidu a na pokyn startéra mávnutím státní vlajkou nebo bílým praporkem odzdola nahoru.

Jezdec,  který  během 30 sekund po odmávnutí neodstartuje je povinen uvolnit startovní čáru a odstartuje následně  na pokynem startéra. Porušení tohoto pravidla se trestá vyloučením, nebo jiným trestem dle disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR

 

 

N 080.14  SERVISNÍ ZÓNA 

 

Na trati je zřízen dostatečně dimenzovaný  ohraničený prostor ( Servisní zóna ), která je nedílnou součástí trati závodu. Po celou dobu závodu mohou být motocykly pouze na trati nebo v  servisní zóně. Nedodržení tohoto ustanovení má za následek vyloučení.

V celém prostoru servisní zóny je přísný zákaz kouření!

 

N 080.14.1 Vjezd do servisní zóny

Do prostoru servisní zóny je v průběhu závodu zakázán vjezd a parkování motorových vozidel. Stejně tak je zakázán vjezd do servisní zóny motocyklům, které nebyly převzaty do příslušného závodu.

 

 

 

 

N 080.14.2 Vstup do  servisní zóny

Vstup do  servisní zóny je označen a pořadatelsky zajištěn po celou dobu trvání závodu. Vstup je povolen pouze jezdcům, doprovodům, členům jury a pověřeným osobám pořadatele. Vstup jiných osob je povolen pouze s předchozím souhlasem ředitele závodu.

 

 

 

N 080.14.3 Jízda v servisní zóně

V prostoru  servisní zóny je zakázána jízda v protisměru. Jezdec, který vjíždí do  servisní zóny nebo z ní vyjíždí, je povinen přizpůsobit rychlost a způsob jízdy tak, aby neomezil nebo neohrozil ostatní účastníky závodu. Porušení tohoto pravidla se trestá vyloučením, nebo jiným trestem dle disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR.

 

 

 N 080.14.4 Servis a tankování

Servis motocyklů a tankování PHM je povolen pouze v prostoru  servisní zóny a během doplňování pohonných hmot musí být motor v klidu. Porušení tohoto pravidla je trestáno vyloučením. Během tankování je nutné dodržování ekologických předpisů a řádů AČR, především použití předepsané ekologické podložky dle ŘŽP, Trestem za nedodržení tohoto nařízení bude udělena pokuta ve výši 500,-Kč za každý přestupek.. V průběhu doplňování pohonných hmot je všem přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Porušení tohoto zákazu jezdcem nebo doprovodem bude potrestáno vyloučením jezdce. Povolena je výměna neznačených dílů motocyklu. Práce mechaniků  na motocyklu je povolena.

  

 
N 080.15  CIZÍ POMOC

 

 Veškerá cizí pomoc mimo prostor servisní zóny je zakázána. Pojem „cizí pomoc“ znamená jakýkoliv čin, při kterém se motocyklu dotkne jiná osoba než jezdec nebo činovník při výkonu své funkce. Dále osoba činovníkem ( ředitelem, předsedou jury ) požádaná o pomoc při uvolnění trati či vyřešení nebezpečné situace.

Porušení tohoto pravidla se trestá vyloučením nebo jiným trestem dle disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR.

 
 
N 080.16   PRŮBĚH ZÁVODU

 

Po odstartování se jezdec vydává na trať. Jezdci nesmí s motocyklem od vydání signálu ke startu do průjezdu cílovou šachovnicí opustit trať. V případě, že jezdec z důvodu nehody opustí trať, musí se vrátit zpět na trať bezpečným způsobem, aniž by získal nějakou výhodu, a to co nejblíže místu vyjetí.  Jezdec, který úmyslně opustí trať nebo si zkrátí trať, může být vyloučen nebo potrestán jiným trestem dle disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR.

 

N 080.16.1 Průjezdní kontrola

Pořadatel má právo zřídit průjezdní kontrolu před stanovištěm časoměřičů v cíli za účelem umytí startovních čísel. . Dva modré prapory, každý z jedné strany tratě mohou být u místěny v prostoru před stanovištěm časomíry. Prostor za těmito prapory slouží k očištění číselných tabulek. Jezdci jsou povinni se řadit za sebou v pořadí, ve kterém přijeli. Po očistění čísla nebo čísel prostor opouští na pokyn pořadatele.   

 

 

 N 080.17.OFICIELNÍ SIGNALIZACE A TRAŤOVÝ KOMISAŘI

 

Prapor a Význam signálu

STÁTNÍ VLAJKA nebo BÍLÝ PRAPOR - odstartování závodu

ČERNOBÝLÝ šachovnicový  - cíl

ČERVENÝ PRAPOR - mávání STOP, povinné pro všechny

ČERVENÝ PRAPOR – v klidu. Zastavení závodu

ČERNÝ PRAPOR a tabule s číslem jezdce nebo jiným určením konkrétního jezdce. STOP pro příslušného jezdce

ŽLUTÝ PRAPOR - v klidu Nebezpečí – jeď pomalu, žlutý prapor umístěný před stanovištěm časomíry – navíc zákaz předjíždění, platí od praporku až za stanoviště časomíry.

ŽLUTÝ PRAPOR - v pohybu Bezprostřední nebezpečí, zákaz předjíždění, připrav se k zastavení

MODRÝ PRAPOR - v klidu. Dva modré prapory, každý z jedné strany tratě  označují průjezdní kontrolu .   

 

Nerespektování těchto signalizací může být potrestáno vyloučením, nebo jiným trestem dle disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR.

 

Minimální věk tratových komisařů s prapory i bez praporu je 16 let. Jejich jmenný seznam

s číslem stanoviště, s úplným datem narození a podepsaný ředitelem podniku předá ředitel

podniku předsedovi jury na prvním zasedání. Po závodech musí předseda jury tento seznam odeslat s ostatními zprávami na povolující složku.

 

Tratoví komisaři jsou jmenováni pořádajícím subjektem a musí se zúčastnit porady s vedoucím trati.

Po závodě musí tratoví komisaři zůstat k dispozici do té doby, než vyprší čas určený k

protestu.

 

 

 

N 080.18    PROTESTY

 

Každý protest musí být podán písemně v souladu s Disciplinárním a arbitrážním řádem FMS AČR nebo do 30 minut po seznámení jezdce s výsledkem šetření jeho žádosti o vysvětlení. Musí být doložen poplatkem ve výši stanovené pro příslušný rok FMS AČR. Poplatek se vrací, je-li protest oprávněný. Všechny protesty musí být předloženy řediteli podniku. Žádný protest nemůže být přijat proti výroku ředitele podniku. Proti rozhodnutí Jury o protestu nemůže být podán další protest, avšak v určitých případech může být podáno odvolání, jak je uvedeno v Disciplinárním a arbitrážním řádu FMS AČR. O záměru odvolat se je protestující povinen písemně informovat jury. Po tomto oznámení nebudou výsledky schváleny za oficiální.

Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4.000,- Kč (dvoutaktní motocykl), případně 10.000,- Kč (čtyřtaktní motocykl). Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10 000,- Kč

 
N 080.19  CÍL - KONEC ZÁVODU

 

Závod je ukončen odmávnutím prvního jezdec, který projede po uplynutí časového limitu závodu černobílou šachovnicí ( bez ohledu na to, na kterém místě pořadí závodu se tento jezdec nachází ) a za ním odmávnutím všech ostatních jezdců, kteří jsou ještě na trati. Jezdci na dokončení posledního kola mají čas, který bude uveden v prováděcím ustanovení nebo na oficiální vývěsce. Jezdec, aby byl klasifikován musí odjet minimálně 1/3 kol odjetých vedoucím jezdcem ( je-li výsledkem dělení necelé číslo, toto se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru ) a nemusí projet cílem. Prostor cíle musí být upraven tak, aby zabezpečil dostatečné zpomalení rychlosti motocyklu, aby bylo zabezpečeno přehledné provádění zápisu o průjezdu.

 

N 080.20  OSTATNÍ USTANOVENÍ

Jezdec je plně odpovědný za chování a činnost svého doprovodu, tedy i za jejich porušování řádů a může být potrestán trestem dle disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR