Potvrzeno,zveřejněno - Enduro sprint Klatovy - Hradiště se jede, a už tu máme Zvláštní ustanovení

06.03.2011 21:01

 

Zvláštní ustanovení Enduro Klatovy- Hradiště.doc (97,5 kB)

 Mezinárodní mistrovství České republiky  jednotlivců v endurosprintu

Přebor České republiky jednotlivců v endurosprintu

 

Zvláštní ustanovení

 

Název podniku:                                 Mezinárodní MČR jednotlivců v endurosprintu

Přebor České republiky jednotlivců v endurosprintu

 

Číslo podniku:                                   AČR 240/101, AČR 240/401
                                                               

Místo podniku:                                  Hradiště u Klatov

Datum pořádání:                                2.-3.4.2011

 

Zastřešující federace:                        FMS AČR, Opletalova 29, CZ – 110 00 PRAHA 1

Fax:                                                    +420 224223363

Telefon:                                             +420 224215557

E-mail:                                               vankova@autoklub.cz

Internetová adresa:                           www.autoklub.cz

 

 

1.POŘADATEL:

 

Název klubu:                                     EnduroTeam Luky v AČR

 

Sídlo:                                                  1400 00, Ohradní 1346, Praha 4

 

Zodpovědná osoba:                           Kroupa Václav

Číslo telefonu:                                   602 780 811

E-mail:                                               kroupa.v@email.cz

 

Sekretariát podniku:                         v místě technické přejímky v areálu závodiště

Zodpovědná osoba:                           Kroupa Václav

Číslo telefonu:                                   602 780 811

 

 

 

Otevřen dne 01.4.2011 od 16:00 hodin do 22:00 hodin

Otevřen dne 02.4.2011 od 07:00 hodin do 20:00 hodin

Otevřen dne 03.4.2011 od 07:00 hodin do 16:00 hodin

 

 

 

 

 

2. POLOHA

Klatovy , směr Sušice. Loc: 49°19'53.772"N, 13°22'47.7"E

 

Popis příjezdové trasy do místa soutěže: Bude značen ukazateli ENDURO.

 

3. TŘÍDY

 

TŘÍDY MČR Kategorie jednotlivců

 

E1 -ENDURO 1 / od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé /

E2 -ENDURO 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /

E3 -ENDURO 3 / od 290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /

Absolutní pořadí – bez rozdílu objemu motocyklu

Absolutní junior – pro jezdce do 23 let

 

TŘÍDY PČR Kategorie jednotlivců

 

E1 -ENDURO 1 /od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé /

E2 -ENDURO 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /

E3 -ENDURO 3 / od 290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /

VETERÁN 1 (nad 40 let do 50 let věku bez rozdílu objemu motocyklu)

VETERÁN 2 (nad 50 let věku bez rozdílu objemu motocyklu)

70 ccm

80 ccm

 

HOBBY pro držitele licence „C“ bez rozdílu objemu motocyklu

 

4. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI

 

Předseda jury:                                   Jiří Císař                                                      

Ředitel závodu:                                  Václav Kroupa

Tajemník závodu:                              Věra Škrábková

Hlavní technický komisař:                Václav Suchý

Hlavní časoměrič:                              Radomír Navrátil

Ekolog:                                              Vladimír Heger

 

Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, příslušnými řády FMS AČR, přílohami a těmito Zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena

sekretariátem FMS AČR. Podnik bude uspořádán podle NSŘ Enduro FMS AČR – verze 2011.

 

5. PŘIHLÁŠKY A POČET JEZDCŮ SOUTĚŽE

 

Přihlášky, které musí odpovídat oficiálnímu vzoru FMS AČR 2011, mohou být zaslány elektronicky na e-mail :  kroupa.v@email.cz nebo poštou na adresu pořadatele.

 

 

6. MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH – 150jezdců.

 

 

7. POVOLENÁ ÚČAST

 

Soutěže MČR se mohou zúčastnit jezdci – držitelé mezinárodních licencí či národních licencí „A“

pro enduro/motokros či licencí FIM, UEM pro enduro/motokros vydaných prostřednictvím FMS AČR, držitelé licencí enduro jiných národních motocyklových federací (FMN) a držitelé licencí vyššího typu (FIM, UEM) pro enduro vydaných prostřednictvím jiných FMN. Soutěže PČR se mohou zúčastnit jezdci – držitelé mezinárodních licencí či národních licencí „B“ pro enduro/motokros či jezdci jiných motocyklových odvětví s licencí A vydaných  prostřednictvím FMS AČR nebo držitelé licencí enduro příslušné kategorie jiných FMN.

Třídy HOBBY se mohou zúčastnit držitelé licencí „C“ FMS AČR

 

Držitelé licencí pro enduro vydaných jinými zahraničními motocyklovými federacemi musí společně s platnou licencí předložit v souladu s řády i povolení startu své vysílající federace.

 

8. KONTROLA TRATI

 

Kontrolu a převzetí trati provede delegovaný předseda jury den před konáním podniku za účasti ředitele, vedoucího trati, jezdců a případně dalších potřebných osob.

 

9. STARTOVNÍ ČÍSLA:

Startovní čísla přiděluje pořadatel při dodržení přidělených startovních čísel dle nominace VV Svazu endura AČR.

 

10. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

 

Místo: sekretariát závodu a stanovište technické kontroly v areálu závodiště Hradiště u Klatov

 

dne 01.4. 2011 od 17:00 hodin do 21:00 hodin

dne 02.4. 2011 od 7:00 hodin do 8:00 hodin

dne 02.4. 2011 od 17:00 hodin do 18:00 hodin

dne 03.4. 2011 od 6:30 hodin do 7:30 hodin

 

 

Každý motocykl musí odpovídat všem předpisům Všeobecného sportovního řádu, technickým předpisům pro tuto disciplínu, řádům a přílohám FMS AČR. (povoleny jsou motocykly enduro i motokros, pneumatiky také enduro i motokros)

Při formální a technické kontrole musí jezdec předložit svou licenci vydanou prostřednictvím FMS AČR nebo své národní motocyklové federace, doklady k motocyklu, motocykl a svou ochrannou přilbu.

 

11. LICENCE

 

Licence jezdec odevzdá pořadateli u administrativní přejímky. Jezdci, který si nevyzvedne po skončení podniku svoji licenci, zašle pořadatel licenci na dobírku poštou v ceně 150,-Kč, tři dny po skončení soutěže.

 

Jezdci můžou předkládat i motokrosové licence. Startovní čísla jim budou přidělena pořadatelem na místě.

 

12. PRŮBĚH PODNIKU

 

Celý závod bude probíhat mimo veřejné komunikace na uzavřeném okruhu. Povrch tratě je hlinitý, s několika kamenitými úseky. Uzavřené parkoviště se nezřizuje.

 

Čas startu 1.den:                               v 09.00 hod.

Čas startu 2.den:                               v 08.00 hod.

 

První den se skládá z 8 okruhů (1 okruh v délce do 7 km)

Druhý den se skládá ze 7 okruhů

 

V každém kole budou jedna časová kontrola, start do RZ bude ze zeleného semaforu, případně bílé vlajky.

Start do závodu MČR a PČR bude podle nominační listiny.

 

Plánek trati bude zveřejněn na oficiální vývěsce soutěže nejméně 24 hodin před startem soutěže.

 

13. ZASEDÁNÍ JURY

 

Místo konání: místnost jury v areálu závodiště. První zasedání jury se bude konat dne 1.4.2011 v 21.00 hodin. Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury.

 

14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA:

 

Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 02.04.2011 v 08:00 hodin a v neděli 03.04.2011 v 07.30 hodin. Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, ředitel soutěže, vedoucí trati a tratových komisařů, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících.

Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je odpovědností

každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektů v depu. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru areálu závodiště umístěna oficiální vývěska pořadatele. Budou vyhlášeny jízdní doby podle počtu jezdců.

 

15. HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁVÁNÍ CEN

 

Hodnocení bude provedeno v souladu se zněním VSŘ a NSŘ endura (především N 060.7 a N 060.8).

Pořadatel vyhlásí a předá poháry za každý den soutěže. Místo předávání cen: areál závodiště Hradiště u Klatov. Ceny budou uděleny prvním 3 jezdcům v každé třídě, ihned po vyhlášení oficiálních výsledků.

 

16. PALIVO:

 

Musí být použito v souladu s Technickými předpisy FMS AČR.

 

17. POJIŠTENÍ:

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky FMS AČR pro danou sezónu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 Všeobecného sportovního rádu FMS AČR v aktuální verzi 2011, Česká pojišťovna a.s 70447410-11. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

 

 

18. KONTROLA A PROVĚŘENÍ:

 

Jezdec či motocykl, který se zúčastnil podniku, může být překontrolován v souladu s čl. 140.1 VSŘ FMS AČR nejen na základě protestu, ale i na základě rozhodnutí ředitele závodu nebo rozhodnutí předsedy jury. Jezdec je povinen umožnit provedení kontroly, případně zajistit rozebrání motocyklu svým mechanikem za přítomnosti technického komisaře. Předseda jury po konzultaci s TK stanoví čas a místo kontroly, případně rozebrání motocyklu. Odmítnutí kontroly či nezajištění rozebrání motocyklu je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu a k dalším sankcím jury dle Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS ACR. V rámci podniku může být měřen hluk.


 

 

19. PROTESTY A ODVOLÁNÍ:

 

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. N 4 Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS AČR a cl. N 060.46 NSR endura. Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo předsedovi jury, který je dále předá jury, a doloženy poplatkem 5.000,-Kč. Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 min po vyvěšení výsledků. Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4.000,-Kč (dvoutaktní motocykl) případně 10 000,-Kč (čtyřtaktní motocykl). Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10 000,-Kč.

Jezdci vzniká povinnost dát svůj motocykl v případě, že byl na tento podán protest, či v případě, že dojde k rozhodnutí předsedy jury dle čl. 18 těchto zvláštních ustanovení, k dispozici k rozebrání svým mechanikem.

 

 

20. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

 

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátů je zřízen vedle technické přejímky motocyklů. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 3 000,-Kč. Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinné použití absorpční rohože. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 3 000,-Kč za každý přestupek.

 

21. VKLADY:

 

Vklad závodníka podle řádů FMS AČR, čl. N 060.13 činí:

 

Enduro                                               2 dny                           1.den                          2. den

 

MČR                                                  1 400 Kč                     700 Kč                        700 Kč

PČR                                                   1 400 Kč                     700 Kč                        700 Kč

HOBBY                                             1 200 Kč                     600 Kč                        600 Kč

 

Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vypláceny. Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.

 

 

22. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:

 

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury.

 

V Praze, dne 2.3.2011

 

Ředitel soutěže: Václav Kroupa