Zvláštní ustanovení:Mistrovství ČR jednotlivců v endurosprintu, Přebor České republiky jednotlivců v endurosprintu Orlová.

25.03.2010 21:53

 

Poznámka: přiložená zvláštní ustanovení platí v plném rozsahu pouze pro MČR, PČR a Hobby.
 
Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu:

Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu

 

Zvláštní ustanovení:

Název podniku:

Mistrovství ČR jednotlivců v endurosprintu
Přebor České republiky jednotlivců v endurosprintu
Číslo podniku:
Místo podniku: Orlová
Datum pořádání: 3. - 4. 4. 2010
Zastřešující federace: FMS AČR, Opletalova 29, CZ – 110 00 PRAHA 1
Fax: +420 224223363
Telefon: +420 224215557
E-mail: vankova@autoklub.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internetová adresa: www.autoklub.cz

1.POŘADATEL:

Název klubu: Bodroteam
Sídlo: 739 47 Kozlovice 399
Zodpovědná osoba: Rostislav Ondračka
Číslo telefonu: 737233315
E-mail: bodroteam@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Sekretariát podniku: v místě technické přejímky v areálu závodiště
Zodpovědná osoba: Jiřina Novotná
Číslo telefonu: 603105459
Otevřen dne 02.4.2010 od 16:00 hodin do 22:00 hodin
Otevřen dne 03.4.2010 od 07:30 hodin do 20:00 hodin
Otevřen dne 04.4.2010 od 07:30 hodin do 17:00 hodin
 
2. POLOHA:

GPS Loc: 49°50'13.044"N, 18°27'43.795"E
https://www.enduroteamorlova.cz/trat.php
Popis příjezdové trasy do místa soutěže: Bude značen ukazateli ENDURO.

3. TŘÍDY:

TŘÍDY MČR Kategorie jednotlivců
E1 -ENDURO 1 / od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé /
E2 -ENDURO 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /
E3 -ENDURO 3 / od 290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /
Absolutní pořadí – bez rozdílu objemu motocyklu
Absolutní junior – pro jezdce do 23 let
TŘÍDY PČR Kategorie jednotlivců
E1 -ENDURO 1 /od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé /
E2 -ENDURO 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /
E3 -ENDURO 3 / od 290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /
VETERÁN 1 (nad 40 let do 50 let věku bez rozdílu objemu motocyklu)
VETERÁN 2 (nad 50 let věku bez rozdílu objemu motocyklu)
70 ccm
80 ccm
HOBBY pro držitele licence „C“ bez rozdílu objemu motocyklu

4. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI:

Předseda jury: Jiří Juroška
Ředitel závodu: Miroslav Haruda
Tajemník závodu: Jiřina Novotná
Hlavní technický komisař: Jindřich Hrabica
Hlavní časoměrič: Radomír Navrátil
Ekolog: p.Kašpárek
Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, příslušnými řády
FMS AČR, přílohami a těmito Zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena
sekretariátem FMS AČR. Podnik bude uspořádán podle NSŘ Enduro FMS AČR – verze 2010.

5. PŘIHLÁŠKY A POČET JEZDCŮ SOUTĚŽE:

Přihlášky, které musí odpovídat oficiálnímu vzoru FMS AČR 2010, mohou být zaslány
elektronicky na e-mail : bodroteam@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Přihlášky mohou být odevzdány pořadateli i u přejímky

6. MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH :

není omezen.

7. POVOLENÁ ÚČAST:

Soutěže MČR se mohou zúčastnit jezdci – držitelé mezinárodních licencí či národních licencí „A“
pro enduro/motokros či licencí FIM, UEM pro enduro/motokros vydaných prostřednictvím FMS
AČR, držitelé mezinárodních licencí enduro jiných národních motocyklových federací (FMN) a
držitelé licencí vyššího typu (FIM, UEM) pro enduro vydaných prostřednictvím jiných FMN.
Soutěže PČR se mohou zúčastnit jezdci – držitelé mezinárodních licencí či národních licencí „B“
pro enduro/motokros či jezdci jiných motocyklových odvětví s licencí A vydaných
prostřednictvím FMS AČR nebo držitelé licencí enduro příslušné kategorie jiných FMN.
Třídy HOBBY se mohou zúčastnit držitelé licencí „C“ FMS AČR
Držitelé licencí vydaných jinými zahraničními motocyklovými federacemi musí společně
s platnou licencí předložit v souladu s řády i povolení startu své vysílající federace.

8. KONTROLA TRATI:

Kontrolu a převzetí trati provede delegovaný předseda jury den před konáním podniku za účasti
ředitele, vedoucího trati, jezdců a případně dalších potřebných osob.

9. STARTOVNÍ ČÍSLA:

Startovní čísla přiděluje pořadatel při dodržení přidělených startovních čísel dle nominace VV
Svazu endura AČR.

10. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA:

Místo: sekretariát závodu a stanovište technické kontroly v areálu závodiště Orlová
dne 02.4. 2010 od 17:00 hodin do 21:00 hodin
dne 03.4. 2010 od 6:30 hodin do 7:30 hodin
dne 03.4. 2010 od 17:00 hodin do 18:00 hodin
dne 04.4. 2010 od 6:30 hodin do 7:00 hodin
Každý motocykl musí odpovídat všem předpisům Všeobecného sportovního řádu, technickým
předpisům pro tuto disciplínu, řádům a přílohám FMS AČR. (povoleny jsou motocykly enduro i
motokros, pneumatiky také enduro i motokros)
Při formální a technické kontrole musí jezdec předložit svou licenci vydanou prostřednictvím
FMS AČR nebo své národní motocyklové federace, doklady k motocyklu, motocykl a svou
ochrannou přilbu.

11. LICENCE:

Licence jezdec odevzdá pořadateli u administrativní přejímky. Jezdci, který si nevyzvedne po
skončení podniku svoji licenci, zašle pořadatel licenci na dobírku poštou v ceně 150,-Kč, tři dny
po skončení soutěže.
Jezdci můžou předkládat i motokrosové licence. Startovní čísla jim budou přidělena pořadatelem
na místě.

12. PRŮBĚH PODNIKU:

Celý závod bude probíhat mimo veřejné komunikace na uzavřeném okruhu. Povrch tratě je
hlinitý, s několika kamenitými úseky. Uzavřené parkoviště se nezřizuje.
Čas startu 1.den: v 09.00 hod.
Čas startu 2.den: v 08.00 hod.
První den se skládá z 8 okruhů (1 okruh v délce cca 5 km, cca 9 minut)
Druhý den se skládá ze 8 okruhů
V každém kole budou jedna časová kontrola, start do RZ bude ze zeleného semaforu, případně
bílé vlajky.
Start do závodu MČR a PČR bude podle průběžného a absolutního pořadí.
Plánek trati bude zveřejněn na oficiální vývěsce soutěže nejméně 24 hodin před startem soutěže.

13. ZASEDÁNÍ JURY:

Místo konání: místnost jury v areálu závodiště. První zasedání jury se bude konat dne 2.4.2010 v
21.00 hodin. Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury.

14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA:

Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 03.04.2010 v 08:00 hodin a v neděli 04.04.2010 v
07.30 hodin. Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, ředitel soutěže,
vedoucí trati a tratových komisařů, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících.
Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je odpovědností
každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané
instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i
týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna
zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či
obcházením subjektů v depu. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru areálu
závodiště umístěna oficiální vývěska pořadatele. Budou vyhlášeny jízdní doby podle počtu
jezdců.

15. HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁVÁNÍ CEN

Hodnocení bude provedeno v souladu se zněním VSŘ a NSŘ endura (především N 060.7 a N
060.8).
Pořadatel vyhlásí a předá poháry za každý den soutěže. Místo předávání cen: areál závodiště
Orlová. Ceny budou uděleny prvním 3 jezdcům v každé třídě, ihned po vyhlášení oficiálních
výsledků.

16. PALIVO:

Musí být použito v souladu s Technickými předpisy FMS AČR.

17. POJIŠTENÍ:

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky
FMS AČR pro danou sezónu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1
Všeobecného sportovního rádu FMS AČR v aktuální verzi 2010, Kooperativa a.s., č.smlouvy
8602747148. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho
příslušenství a dílů, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

18. KONTROLA A PROVĚŘENÍ:

Jezdec či motocykl, který se zúčastnil podniku, může být překontrolován v souladu s čl. 140.1
VSŘ FMS AČR nejen na základě protestu, ale i na základě rozhodnutí ředitele závodu nebo
rozhodnutí předsedy jury. Jezdec je povinen umožnit provedení kontroly, případně zajistit
rozebrání motocyklu svým mechanikem za přítomnosti technického komisaře. Předseda jury po
konzultaci s TK stanoví čas a místo kontroly, případně rozebrání motocyklu. Odmítnutí kontroly
či nezajištění rozebrání motocyklu je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu a k dalším sankcím
jury dle Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS ACR. V rámci podniku může být měřen hluk.

19. PROTESTY A ODVOLÁNÍ:

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. N 4 Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS AČR a
cl. N 060.46 NSR endura. Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo
předsedovi jury, který je dále předá jury, a doloženy poplatkem 5.000,-Kč. Protesty proti
výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 min po vyvěšení výsledků.
Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4.000,-Kč
(dvoutaktní motocykl) případně 10 000,-Kč (čtyřtaktní motocykl). Protesty na palivo musí být
doloženy navíc kaucí 10 000,-Kč.
Jezdci vzniká povinnost dát svůj motocykl v případě, že byl na tento podán protest, či v případě,
že dojde k rozhodnutí předsedy jury dle čl. 18 těchto zvláštních ustanovení, k dispozici
k rozebrání svým mechanikem.

20. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátů je zřízen vedle
technické přejímky a je přísně zakázáno používat k likvidaci jiná místa. Dále je při provádění
servisních prací povinné použití absorpční rohože o minimálním rozměru 100x160 cm. Porušení
tohoto nařízení je pokutováno částkou 3 000,-Kč za každý přestupek.

21. VKLADY:

Vklad závodníka podle řádů FMS AČR, čl. N 060.13 činí:
Enduro 2 dny 1.den 2. den
MČR 1 400 Kč 800 Kč 800 Kč
PČR 1 400 Kč 800 Kč 800 Kč
HOBBY 1 000 Kč 500 Kč 500 Kč
Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům
vypláceny. Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského
jezdce.

22. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury.
V Ostravě, dne 18.3.2010
Ředitel soutěže:
Schváleno Sekretariátem FMS AČR dne
 

_______________________________________________________________________________________

23.3. 2010

Mistrovství ČR (držitelé licencí A,UEM,FIM)

E1
E2
E3

Absolutní

Absolutní JUNIOR

 

Přebor ČR (držitelé licencí B)

E1
E2
E3
70
80

Veterán 1 (do 50 let)

Veterán 2 (nad 50 let)

 

OPEN     startovné 400Kč/den

Pro držitele licence,která podle platných řádů neopravňuje k účasti v rámci MČR/PČR (např. licence SMF bez startovního povolení pro ČRa pod… Platí i pro jezdce kteří vlastnili licenci v předchozích dvou letech)

Bez rozdílu tříd

 

 

Hobby (bez licencí)   startovné 400 Kč/den

Pro jezdce kteří nevlastní motocyklovou licenci nebo jezdci  třídy Hobby kteří si museli zřídit licenci C pro účast v cross country v ČR

E1
E2
E3

Veterán

 

Vyhlašování a poháry budou za každý den zvlášť !!!!

 

Další info a propozice budou v průběhu týdne

dotazy 603115346 Váňa nebo 737233315 Rosťa Ondračka

 

plán trati:

 Zdroj: