Zvláštní ustanovení MM ČR Endurosprint Bílina

10.03.2013 09:59

Ke stažení: Zvl.tanovení endurosprint BÍLINA 23.-24.3.2013.doc (476,5 kB)

 

 

Mezinárodní mistrovství České republiky v enduru
Přebor České republiky v enduru
 
 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 
Název podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDUROSPRINT
PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDUROSPRINT
Číslo podniku: AČR 240/151,240/461,
Místo podniku: Bílina ( Chotovenka)
Datum pořádání: 23.-24.3.2013
Zastřešující federace: FMS AČR, Opletalova 29, CZ – 110 00 PRAHA 1
Fax: 420 224223363
Tel : 420 224215557
E – mail: vankova@autoklub.cz
Internetová adresa: www.autoklub.cz
 
1.POŘADATEL
Název klubu: MOTOKLUB BÍLINA v AČR
Sídlo : 418 01,Břežánská 388/3,Bílina
Zodpovědná osoba: Květoslav Sedláček
Číslo telefonu: 602375025
E-mail: nusety@centrum.cz
Sekretariát podniku: v místě technické přejímky v areálu závodiště
Zodpovědná osoba : Květoslav Sedláček
Číslo telefonu : 602375025
 
Otevřen dne : 22.03.2013 od 15:00 hodin do 21:00 hodin
Otevřen dne : 23.03.2013 od 07:00 hodin do 20:00 hodin
Otevřen dne : 24.03.2013 od 07:00 hodin do 16:00 hodin
 
2. PŘÍSTUP
Příjezd od Prahy :
Praha – Lovosice silnice dálnice č. D8, z Lovosic směr Teplice silnice č.30,E50 do obce Velemín tam do leva směr Kostomlaty pod Milešovkou silnice III.třídy č.258, z Kostomlat směr Hostomice silnice č.258 průjezd obcí Světec kde bude vjezd do areálu značen .
 
Příjezd od Plzně:
Plzeň – Praha ( Ruzyně ) silnice I třídy č.5, E50 Praha(Ruzyně) – Louny silnice I třídy č.7,LounyMost silnice I třídy č. 28 v obci Odolice odbočit směr Bílina silnice č.257, z Bíliny směr Teplice silnice č.13, E55 po výjezdu z obce Bílina jeto druhým sjezdem do obce Hostomice silnice III.třídy č.258 po této silnici pokračovat do obce Světec kde již v obci je příjezd do areálu značen.
 
Nejbližší město: Bílina cca 8 km.
 
3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI
Předseda jury: Vladimír Hégr
Člen jury: Václav Suchý
Ředitel závodu: Květoslav Sedláček
Tajemník závodu: Pavel Nusko
Hlavní technický komisař: Václav Suchý
Hlavní časomeřič: Radomír Navrátil
Vedoucí trati: Tomáš Novák
Činovník ŽP : Vladimír Hégr
Hlavní lékař závodu: poliklinika Bílina
 
Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, příslušnými řády FMS AČR, přílohami a těmito Zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena sekretariátem FMS AČR. Podnik bude uspořádán podle NSŘ enduro FMS AČR – verze 2013.
 
4. TŘÍDY
Objemové třídy MMČR jsou následující:
E 1 /od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé /
E 2 /od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /
E 3 /od 290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /
absolutní junior (pro jezdce do 23 let)
absolutní Pohár juniorů 125
 
Objemové třídy PČR jsou následující:
E 1 /od 100 ccm do 144 dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé /
E 2 / od 175 ccm do 250 dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé /
E 3 / od 290 ccm do 500 dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé /
VETERAN 1 (nad 40 let do 50 let bez rozdílu objemu motocyklu)
VETERAN 2 (nad 50 let bez rozdílu objemu motocyklu)
80 ccm /od 50 ccm do 85 ccm dvoudobé s řazením a od 75 ccm do 174 ccm čtyřdobé/
ŽENY (bez rozdílu objemu motocyklu)
HOBBY jezdci – držitelé licence C
 
5. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ
Jezdci se přihlašuji a to formou písemnou nebo emailovou na adresu pořadatele, dle vypsaných tříd.
Přihlášky, které musí odpovídat oficiálnímu vzoru FMS AČR 2013, musí být zaslány na adresu pořadatele: .e-mail: nusety@centrum.cz ,Pavel Nusko 418 04, Mrzlice 30, Hrobčice,
 
6. POVOLENÁ ÚČAST
Mez. Mistrovství ČR se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, UEM nebo"A" a národní licence "A" vydaných FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci s licencí vydanou FMS AČR pro motokros "A".
 
Přebor ČR se mohou zúčastnit jezdci s licencí "B" nebo “M“ vydané FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas ke startu, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci FMS AČR s licencí jiných sportovních odvětví "A" a jezdci motokrosu s licencí "B".
 
Přeboru C se mohou zúčastnit pouze jezdci s licencí „C“ pro enduro a motokros vydané FMS AČR.
 
7.MAXIMÁLNÍ POĆET STARTUJÍCÍCH – 180 jezdců
 
8.STARTOVNÍ ČÍSLA
Stertovní čísla přiděluje pořadatel při dodržení přidělených startovních čísel dle nominace VV svazu endura AČR
 
9. KONTROLA OKRUHU
Kontrolu a převzetí okruhu provede delegovaný předseda jury a ředitel podniku den před konáním podniku za účasti vedoucího trati, jezdců a případě dalších potřebných osob.
 
10. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Místo: sekretariát závodu v areálu Chotovenka.
 
11. LICENCE:
Licence jezdec odevzdá pořadateli u administrativní přejímky.Jezdci, který si nevyzvedne po skončení podniku svoji licenci,zašle pořadatel licenci na dobírku poštou v ceně 150,-kč, tři dny po skončení soutěže.
dne 22.03.2013 od 18:00 hodin do 21:00 hodin
dne 23.03.2013 od 07:00 hodin do 08:00 hodin
dne 24.03.2013 od 17:00 hodin do 18:00 hodin
Každý motocykl musí odpovídat všem předpisům Všeobecného sportovního řádu, Technických předpisu pro tuto disciplínu, řádům a přílohám FMS AČR.(povoleny jsou motocykly a pneumatiky pro motocross.) Při formální a technické kontrole musí jezdec předložit svou licenci vydanou prostřednictvím FMS,AČR nebo své národní motocyklové federace, doklady k motocyklu, motocykl a svou ochrannou přilbu.
 
12. PRŮBĚH PODNIKU – časový harmonogram
 
Čas startu 1. Den: v 09:00 – 12:00 hod. MMČR a PČR veterán 1 a veterán 2
v 12:30 – 15:30hod. PČR a Přebor C
 
Čas startu 2. Den: v 09:00 hod. MMČR a PČR veterán 1 a veterán 2. Konec ve 12:00hod.
v 12:30 hod. PČR ostatní.
 
První den a druhý den se skládá ze 6 okruhů
Počet kol pro M MČR : 6 okruhy
Počet kol pro PČR : 5 okruhy
Počet kol pro VETERÁN : 5 okruhy
Počet kol pro HOBBY a 80 ccm : 4 okruhy
Plánek trati bude zveřejněn na oficiální vývěsce soutěže nejméně 24 hodin před startem soutěže.
 
13. ZASEDÁNÍ JURY
Místo konání: místnost jury v prostoru závodiště První zasedání jury se bude konat dne 23.03.2013. v 21:00 hodin. Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury
 
14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA:
Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 23.03.2013.v 08:00 hodin a v neděli 24.03.2013. v 08:00 hodin.Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, členové jury, ředitel soutěže, vedoucí trati a traťových komisařů, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti.Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektu v depu.Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru parkoviště umístěna oficiální vývěska pořadatele. Budou vyhlášeny jízdní doby podle počtu jezdců.
 
15.HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁNÍ CEN:
Hodnocení bude provedeno v souladu se znění VŠŘ a NSŘ endura (především N 060.7 a N 060.8).
Pořadatel vyhlásí a předá poháry za každý den soutěže pro PČR, VETERÁN a HOBBY.
Pro jezdce MMČR druhý den po skončení závodu. Místo předání cen: areál Chotovenka . Ceny Budou uděleny prvním 3 jezdcům v každé třídě, ihned po vyhlášení oficiálních výsledků.
 
16.PALIVO:
Musí být použito v souladu s Technickými předpisy FMS AČR
 
17. POJIŠTĚNÍ:
Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky FMS
AČR pro danou sezónu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 Všeobecného sportovního rádu FMS AČR v aktuální verzi 2013. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílu, vzniklého při nehodě,
ohni nebo jiných případech.
Název pojišťovny a číslo pojistky: Česká pojišťovna a.s. 37441991-14
 
18.KONTROLA A PROVĚŘOVÁNÍ:
Jezdec či motocykl, který se zúčastní podniku, může být překontrolován v souladu s čl. 140/1 VSŘ FMS AČR nejen na základě protestu, ale i na základě rozhodnutí ředitele závodu nebo rozhodnutí předsedy jury. Jezdec je povinen umožnit provedení kontroly, případě zajistit rozebrání motocyklu svým mechanikem za přítomnosti technického komisaře. Předseda jury po konzultaci s TK stanoví čas a místo kontroly, případně rozebrání motocyklu. Odmítnutí kontroly či nezajištění rozebrání motocyklu je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu a k dalším sankcím jury dle Disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR. V rámci podniku může být měřen hluk.
 
19. PROTESTY A ODVOLÁNÍ:
Podání protestu i odvolání se řídí zněním cl. N 4 Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS ACR . Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo předsedovi jury, který je dále předá jury, a doloženy poplatkem 5.000,- Kč. Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 min po vyvěšení výsledku. Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4.000,- Kč (dvoutaktní motocykl) případně 10000,-Kč (čtyrtaktní motocykl). Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10 000,-Kč Jezdci vzniká povinnost dát svůj motocykl v případe, že byl na tento podán protest, či v případe, že dojde k rozhodnutí předsedy jury k dispozici k rozebrání svým mechanikem.
 
20. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ:
Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátu je zřízen vedle technické
přejímky motocyklů. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 500,- Kč.Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinné použít absorpční rohože. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou. 500,-kč za každý přestupek.
 
21. VKLADY:
Vklad závodníka podle řádů FMS AČR, čl.N 060.13 činí:
 
Startovné 2 dny 1 den/2. den
MMČR 1500,- kč 800,-kč
PČR 1500,-kč 800,-kč
Hobby „C“ 1000,-kč 600,-kč
 
Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vyplaceny.Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.
 
22.VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:
Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu délky trati a počet kol. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo zrušení podniku.
 
 
V Bílině. Dne. 23.02.2013.
 
 
Ředitel závodu……………………
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Sekretariátem FMS AČR dne 2013 pod číslem /2013
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………
 
Jana VAŇKOVÁ
Koordinátor Svazu endura FMS AČR

 Více zde: https://www.enduromotosport.com/news/zvlastni-ustanoveni-mm-cr-endurosprint-bilina/